طرح آب کاسپین طرح آب کاسپین
طرح آب کاسپین
3 4 6 4 1

مشاوره در طرح های اجرایی

مدیران و کارشناسان این مجموعه با تکیه بر تجارب فنی و مطالعاتی خود، طرح های مختلفی را در سطح کشور اجرا نموده اند که برخی از آن ها به شرح زیر می باشد